Meer oor Die Soekertjie

Die Soekertjie BK
1988 gestig
Weeklikse Advertensieblad met Resultate
5 000 GRATIS eksemplare


ALGEMENE INLIGTING / GENERAL INFORMATION

BTW / VAT NR   : 4230243190
BEE GEREGISTREER  

 

 
Adres / Address : H/V Reitz- & Truterstraat / C/O Reitz & Truter Street Robertson 6705
Ure / Hours : Maandae – Donderdae / Mondays – Thursdays: 08H00 – 16H00
  Vrydae / Fridays: GESLUIT
Spertyd / Deadline : Dinsdae / Tuesdays 10H00
   
Beskikbaar / Available : Woensdae / Wednesdays 10H00
GRATIS Eksemplare Weekliks / FREE Issues Weekly : 5 000
Versprei na / Distribute to : Ashton, Bonnievale, Montagu & Robertson